Ikämiessuojeluskunnan Säätiö

ikamies-sk-lippu-400x300

Ikä­mies­suo­je­lus­kun­nan Sää­tiö on suo­ma­lai­nen maan­puo­lus­tus­kou­lu­tus­ta tuke­va sää­tiö, jon­ka koti­paik­ka on Hel­sin­ki. Syk­syl­lä 1944 lak­kau­te­tul­ta hel­sin­ki­läi­sel­tä suo­je­lus­kun­nal­ta siir­ty­neen varal­li­suu­den tur­vin Ikä­mies­suo­je­lus­kun­nan Sää­tiö tukee vapaa­eh­tois­ta maan­puo­lus­tus­kou­lu­tus­ta sekä sodis­ta kär­si­mään jou­tu­nei­ta suo­ma­lai­sia. Sää­tiö myös vaa­lii vuo­si­na 1919–1944 toi­mi­neen Ikä­mies­suo­je­lus­kun­nan perinteitä.

Ikä­mies­suo­je­lus­kun­nan Sää­tiön tuki­toi­min­nan koh­tei­na ovat sotien jäl­keen olleet sota­so­keat ja hei­dän les­ken­sä. Tämä ryh­mä on nyt jo suu­rel­ta osin pois­sa, joten uudek­si avus­tet­ta­vien ryh­mäk­si on valit­tu suo­ma­lai­set kriisinhallintaveteraanit.

Kyberturvallisuus painopisteenä

Maan­puo­lus­tus­työn tuke­mi­ses­sa on 2020-luvul­la koros­tu­nut kyber­tur­val­li­suu­des­ta huo­leh­ti­mi­nen. Kybe­ruh­kat ovat nous­seet perin­teis­ten soti­laal­lis­ten uhka­ku­vien rin­nal­le, jopa nii­den yli­kin, ja kyber­maa­il­mas­sa kan­sa­lai­nen jou­tuu vas­taa­maan omas­ta tur­val­li­suu­des­taan. Eri­tyi­ses­ti nuo­ri­son tie­to­tur­va­tai­to­jen kehit­tä­mi­sek­si sää­tiö rahoit­ti kevät­tal­vel­la 2021 jul­kis­te­tun Eve­ry­day-tie­to­tur­va­pe­lin. Peliä pää­set pelaa­maan klik­kaa­mal­la sivun ylä­osas­sa ole­vaa banneria.

Lataa ilmainen historiateos!

Ikä­mies­suo­je­lus­kun­ta perus­tet­tiin Hel­sin­gis­sä maa­lis­kuus­sa 1919. Sen perus­ta­mis­vah­vuus oli 230 mies­tä, mut­ta se kas­voi Hel­sin­gin pii­rin suu­rim­mak­si, yli 600 mie­hen suo­je­lus­kun­nak­si. Suo­je­lus­kun­nat lak­kau­tet­tiin syk­syl­lä 1944. Ikä­mies­suo­je­lus­kun­nan Sää­tiön kus­tan­ta­ma, evers­ti­luut­nant­ti Stig Rou­das­maan kir­joit­ta­ma his­to­riik­ki Hel­sin­gin Ikä­mies­suo­je­lus­kun­ta 1919–1944 ker­too niin rau­han kuin sodan ajois­ta. Lue teos pdf:nä tääl­lä.

Muistelmia

Stig Roudasmaa ja Kari Selén

Stig Rou­das­maa ja Kari Selén ovat Ikä­mies­suo­je­lus­kun­nan hal­li­tuk­sen jäse­niä. Haas­tat­te­lu­vi­deoil­la he ker­to­vat Suo­je­lus­kun­nis­ta. Haas­tat­te­lu on kuvat­tu 20.4.2013.

 

Stig Rou­das­maa on teh­nyt uran­sa puo­lus­tus­voi­mis­sa ja aika­naan kuu­lu­nut I/Sinisen Ryk­men­tin Poi­kao­sas­toon sekä Pio­nee­ri­suo­je­lus­kun­taan. Hän on kir­joit­ta­nut mm. kir­jan Hel­sin­gin Ikä­mies­suo­je­lus­kun­ta 1919 — 1944. Stig Rou­das­maa kuo­li 18.4.2017 90-vuotiaana.

Kari Selén on filo­so­fian toh­to­ri, nyky­ään eläk­keel­lä ole­va dosent­ti. Hän on kir­joit­ta­nut mm. kir­jan Sar­ka­tak­kien maa: Suo­je­lus­kun­ta­jär­jes­tö ja yhteiskunta.

Paul Voss

Paul Voss liit­tyi Ikä­mies­suo­je­lus­kun­nan poi­kao­sas­toon tal­vi­so­dan jäl­keen. Haas­tat­te­lu­vi­deol­la hän ker­too suo­je­lus­kun­ta- ja sota-ajas­ta. Haas­tat­te­lu on kuvat­tu 25.3.2016. Paul Voss kuo­li 24.10.2017 93 vuo­den ikäisenä.

 

Olli Vuorio

Olli Vuo­rio liit­tyi Ikä­mies­suo­je­lus­kun­taan 17-vuo­ti­aa­na vuon­na 1936. Haas­tat­te­lu­vi­deoil­la hän ker­too poi­kao­sas­ton toi­min­nas­ta sekä Upsee­ri­suo­je­lus­kun­nas­ta, johon hän liit­tyi myö­hem­min. Haas­tat­te­lu on kuvat­tu 23.2.2015.

 

Ermei Kanninen

Ermei Kan­ni­nen kävi kadet­ti­kou­lun jat­ko­so­dan aika­na 1942 — 1943. Hän työs­ken­te­li puo­lus­tus­voi­mis­sa koko uran­sa aika­na, työ­teh­tä­vät vei­vät myös ulko­mail­le. Haas­tat­te­lut on kuvat­tu 11.2.2014 ja 9.3.2014. Ermei Kan­ni­nen kuo­li 12.11.2015.

 

Aune Rahola


Aune Raho­la liit­tyi Lot­ta Svärd jär­jes­töön 17-vuo­ti­aa­na vuon­na 1939. Nyky­ään Raho­la toi­mii jär­jes­tön hal­li­tuk­ses­sa. Haas­tat­te­lu­vi­deoil­la hän ker­too ajas­taan lot­ta­na Tam­pe­reel­la ja Aunuk­ses­sa. Haas­tat­te­lut on kuvat­tu 9.3.2014 ja 16.5.2014.

Elisabeth Rehn


Eli­sa­beth Rehn toi­mi pik­ku­lot­ta­na Mänt­sä­läs­sä vuo­si­na 1943 — 1944. Kan­san­edus­ta­ja­na ja minis­te­ri­nä toi­mies­saan Rehn toi vah­vas­ti tun­ne­tuk­si suo­ma­lais­ten nais­ten esi­mer­kil­lis­tä roo­lia sotiem­me aika­na. Haas­tat­te­lu­vi­deoil­la Eli­sa­beth Rehn ker­too ajas­taan pik­ku­lot­ta­na ja tun­nel­mia sota-ajan Suo­mes­ta. Haas­tat­te­lu on kuvat­tu 20.2.2014.