EVERYDAY koukuttaa tietoturvaan

Tänään jul­kais­tu, netis­sä pelat­ta­va ilmai­nen Eve­ry­day-peli esit­te­lee arki­set tilan­teet, jois­sa tie­to­tur­va on vaa­ras­sa – ja neu­voo, miten niis­tä näp­pä­rim­min sel­vi­ää. Peliä ei tar­vit­se lada­ta ja se toi­mii niin äly­pu­he­li­mel­la, table­til­la, läp­pä­ril­lä kuin pöy­tä­ko­neel­la­kin. Käyt­tä­jä­tie­to­ja ei kerä­tä eväs­teil­lä tai muil­la­kaan kei­noil­la. Peli löy­tyy osoit­tees­ta www.everydaygame.fi

Kuka raken­si Everydayn?

Pelin on ideoi­nut työ­ryh­mä, johon kuu­luu tie­to­tur­va- ja vies­tin­tä­alo­jen ammat­ti­lai­sia. Työ­ryh­män puheen­joh­ta­ja on pro­fes­so­ri Jar­no Limnéll. Pelin toteut­ta­ja on vies­tin­tä­toi­mis­to Göte­bor­gin Sivu­kont­to­ri, jos­sa pää­vas­tuun on kan­ta­nut Tom­mi Her­mu­nen. Pelin kehi­tyk­sen rahoit­ta­ja on Ikä­mies­suo­je­lus­kun­nan Sää­tiö, jon­ka yksi teh­tä­vä on vapaa­eh­toi­sen maan­puo­lus­tuk­sen tuke­mi­nen. Nyky­ai­ka­na tämä tar­koit­taa ene­ne­väs­sä mää­rin tie­to­tur­va­tai­to­jen kou­lut­ta­mis­ta. Peli sovel­tuu kai­ke­ni­käi­sil­le, mut­ta eri­tyi­se­nä koh­de­ryh­mä­nä ovat 15–30-vuotiaat, joil­la ei ole aikaa tai halua hank­kia tietoturvallisuuskoulutusta.

Eve­ry­dayn leh­dis­tö­tie­do­te tääl­lä

Lisä­tie­toa
kyber­tur­val­li­suu­des­ta ylei­ses­ti:
pro­fes­so­ri
Jar­no Lim­nell
jarno.limnell@aalto.fi
040–527 6173

Eve­ry­dayn tek­ni­ses­tä toteu­tuk­ses­ta:
Tom­mi Her­mu­nen
tommi@sivukonttori.se
045–156 7133

Ikä­mies­suo­je­lus­kun­nan sää­tiös­tä:
puheen­joh­ta­ja
Kim­mo Kari­la
kimmo.karila@elisanet.fi
0400–458 133