Ikämiessuojeluskunnan Säätiön toiminta

Ikä­mies­suo­je­lus­kun­nan Sää­tiön rs. toi­min­nan tar­koi­tuk­se­na on maan­puo­lus­tus­hen­gen edis­tä­mi­nen sään­tö­jen­sä puit­teis­sa kotien ja Isän­maan hyväksi.

  • Tätä tar­koi­tus­ta Sää­tiö toteuttaa
  • tuke­mal­la avus­tuk­sil­la sodis­ta kär­si­mään jou­tu­nei­ta suomalaisia,
  • tuke­mal­la avus­tuk­sin ja sti­pen­dein vapaa­eh­tois­ta maanpuolustuskoulutusta,
  • vaa­li­mal­la Ikä­mies­suo­je­lus­kun­nan perin­tei­tä ja koros­ta­mal­la Suo­je­lus­kun­tien mer­ki­tys­tä vii­me sodissamme.

Ikämiessuojeluskunnan Säätiön tukitoiminta

Sää­tiön hal­li­tus hakee yleen­sä itse tuen ja sti­pen­dien koh­teet. Sil­lä ei ole resurs­se­ja vali­ta koh­tei­ta oikeu­den­mu­kai­ses­ti ja tas­a­puo­li­ses­ti mah­dol­li­ses­ti suu­res­ta­kin hakijamäärästä.

Sää­tiön tuki­toi­min­taan käy­tös­sä ole­vat niu­kat resurs­sit on sään­tö­jen mukai­ses­ti aina käsi­tel­tä­vä yksi­tyis­koh­tai­ses­ti perus­tel­tu­na hal­li­tuk­ses­sa. Hal­li­tus päät­tää tuen jaosta.

Hyväk­sy­tys­sä tuki­pää­tök­ses­sä edel­ly­te­tään tuen saa­jal­ta eril­li­nen tili­tys tuen käytöstä.

Sää­tiön sään­tö­jen mukai­ses­ti tuki­toi­min­nan koh­tei­ta ovat olleet:

  • Sodis­ta kär­si­mään jou­tu­neet suo­ma­lai­set ja hei­dän per­heen­jä­se­nen­sä, mm sota­so­keat ja hei­dän perheenjäsenensä
  • Vapaa­eh­toi­nen maan­puo­lus­tus­kou­lu­tus, yhdis­tyk­set ja yksit­täi­set hen­ki­löt eri­tyi­sis­tä ansiois­ta sekä
  • Ikä­mies­suo­je­lus­kun­nan perin­tei­den vaa­li­mi­nen eri muodoissa