Linkkejä

Suo­je­lus­kun­tiin ja maan­puo­lus­tuk­seen liit­ty­viä nettisivuja:

http://perinne.fi
Suo­je­lus­kun­tien ja Lot­ta Svär­din Perin­tei­den Lii­ton yllä­pi­tä­mä informaatiosivusto

https://www.facebook.com/Suojeluskunnat/
Suo­je­lus­kun­nat-yhtei­sö Facebookissa

Puo­lus­tus­voi­mat
Puo­lus­tus­voi­mien sivuil­ta löy­tyy tie­toa ja kuvia myös historiasta

Sota­museo

Lot­ta­museo
Lot­ta­museoon kan­nat­taa tutus­tua myös pai­kan­pääl­le, ei pel­käs­tään virtuaalisesti

Lot­ta­pe­rin­ne­liit­to
Lot­ta­pe­rin­ne­lii­ton sivuil­ta löy­tyy tie­toa toi­min­nas­ta ennen ja nyt

Maan­puo­lus­tus­kil­to­jen liitto
Maan­puo­lus­tus­kil­to­jen lii­ton pii­ris­sä teh­dään arvo­kas­ta maanpuolustustyötä

MPK
Maan­puo­lus­tus­kou­lu­tusyh­dis­tyk­sen sivuil­ta löy­dät ajan­ta­sai­sen vapaa­eh­toi­sen maan­puo­lus­tus­kou­lu­tuk­sen kurs­sit ja harjoitukset

Museo­ha­ku
Tääl­tä löy­dät mil­tei kaik­ki suo­ma­lai­set museot, myös Suo­je­lus­kun­ta- ja Lotta-aiheiset

Reser­vi­läis­liit­to
Suo­men suu­rin maan­puo­lus­tus­jär­jes­tö, jon­ka sivuil­ta löy­tyy pal­jon ajan­koh­tais­ta maanpuolustusasiaa

Suo­men reserviupseeriliitto
Reser­viup­see­ri­lii­ton sivuil­ta löy­dät mm suo­ma­lais­ten reser­viup­see­rei­den yhtei­sen foorumin

Suo­men Sotilas
Maam­me van­hin soti­la­sai­ka­kausi­jul­kai­su, jo vuo­des­ta 1919

Seuraa meitä