Helsingin Ikämiessuojeluskunta 1919–1944

Evers­ti­luut­nant­ti Stig Rou­das­maa on teh­nyt suu­ren työn ja näh­nyt pal­jon vai­vaa laa­ties­saan Hel­sin­gin Suo­je­lus­kun­ta­pii­rin Ikä­mies­suo­je­lus­kun­nan his­to­rii­kin pai­noa­suun. Hän on onnis­tu­nut kerää­mään tal­teen aineis­ton eri arkis­tois­ta ja ins­tans­seis­ta asia­pa­pe­rei­den niuk­kuu­des­ta huolimatta.

Vuo­den 1944 syk­sys­tä läh­tien väli­rau­han astut­tua voi­maan, elim­me synk­kää ja epä­tie­tois­ta aikaa. Val­von­ta­ko­mis­sio oli toi­min­nas­sa maas­sam­me. Sen jäse­nis­tö oli ainoas­taan suu­ren itäi­sen naa­pu­ri­maan kan­sa­lai­sia. – Meil­lä oli kyl­lä toi­vea­ja­tel­tu, että komis­sio oli­si koot­tu kai­kis­ta toi­sen maa­il­man­so­dan voit­ta­ja­val­tioi­den jäse­nis­tä. (Aak­kos­jär­jes­tyk­ses­sä: Englan­ti, Neu­vos­to­liit­to, Rans­ka, USA). Tääl­lä Suo­mes­sa hää­ri yksi­nään neu­vos­to­liit­to­lai­nen val­von­ta­ko­mis­sio. Olo­suh­tei­den vuok­si oli odo­tet­ta­vis­sa mitä vain – ehkä pahin­kin – maam­me mie­hit­tä­mi­nen. Onnek­si näin ei käy­nyt. Olim­me kui­ten­kin varuil­lam­me. Moni isän­maa­nys­tä­vä miet­ti pahin­ta ja näis­sä aja­tuk­sis­sa tuho­si myös­kin suo­je­lus­kun­tan­sa asia­pa­pe­rei­ta ja arkis­toa pelas­taak­seen vie­lä vii­me tin­gas­sa mitä pelas­tet­ta­vis­sa oli.

Nyt kun eläm­me nykyis­tä vuot­ta 2007 on tilan­ne aivan toi­nen. Voim­me puhua avoi­mes­ti ja teh­dä his­to­riik­ke­ja­kin. Mut­ta asioi­den pen­ko­mi­nen ei ole help­poa sil­lä monen suo­je­lus­kun­nan asia­pa­pe­rei­ta on koh­dan­nut täystuho.

Kii­tok­sem­me evers­ti­luut­nant­ti Stig Rou­das­maal­le hänen suu­riar­voi­ses­ta työstään.

Kii­tos. Näin on saa­tu pelas­tet­tua ehkä jota­kin jälkipolvillekin!

Hel­sin­gis­sä tou­ko­kuun 16. pnä 2007

W‑M Sove­ro
Johtaja
Puheenjohtaja

Hen­rik Anttila
Kenraalimajuri
Varapuheenjohtaja