Muistelmia

Stig Roudasmaa ja Kari Selén

Stig Rou­das­maa ja Kari Selén ovat Ikä­mies­suo­je­lus­kun­nan hal­li­tuk­sen jäse­niä. Haas­tat­te­lu­vi­deoil­la he ker­to­vat Suo­je­lus­kun­nis­ta. Haas­tat­te­lu on kuvat­tu 20.4.2013.

Stig Rou­das­maa on teh­nyt uran­sa puo­lus­tus­voi­mis­sa ja aika­naan kuu­lu­nut I/Sinisen Ryk­men­tin Poi­kao­sas­toon sekä Pio­nee­ri­suo­je­lus­kun­taan. Hän on kir­joit­ta­nut mm. kir­jan Hel­sin­gin Ikä­mies­suo­je­lus­kun­ta 1919 — 1944.

Kari Selén on filo­so­fian toh­to­ri, nyky­ään eläk­keel­lä ole­va dosent­ti. Hän on kir­joit­ta­nut mm. kir­jan Sar­ka­tak­kien maa: Suo­je­lus­kun­ta­jär­jes­tö ja yhteiskunta.

Paul Voss

Paul Voss liit­tyi Ikä­mies­suo­je­lus­kun­nan poi­kao­sas­toon tal­vi­so­dan jäl­keen. Haas­tat­te­lu­vi­deol­la hän ker­too suo­je­lus­kun­ta- ja sota-ajas­ta. Haas­tat­te­lu on kuvat­tu 25.3.2016.

Olli Vuorio

 

Olli Vuo­rio liit­tyi Ikä­mies­suo­je­lus­kun­taan 17-vuo­ti­aa­na vuon­na 1936. Haas­tat­te­lu­vi­deoil­la hän ker­too poi­kao­sas­ton toi­min­nas­ta sekä Upsee­ri­suo­je­lus­kun­nas­ta, johon hän liit­tyi myö­hem­min. Haas­tat­te­lu on kuvat­tu 23.2.2015.

Ermei Kanninen

Ermei Kan­ni­nen kävi kadet­ti­kou­lun jat­ko­so­dan aika­na 1942 — 1943. Hän työs­ken­te­li puo­lus­tus­voi­mis­sa koko uran­sa aika­na, työ­teh­tä­vät vei­vät myös ulko­mail­le. Haas­tat­te­lut on kuvat­tu 11.2.2014 ja 9.3.2014. Ermei Kan­ni­nen kuo­li 12.11.2015.

Aune Rahola

Aune Raho­la liit­tyi Lot­ta Svärd jär­jes­töön 17-vuo­ti­aa­na vuon­na 1939. Nyky­ään Raho­la toi­mii jär­jes­tön hal­li­tuk­ses­sa. Haas­tat­te­lu­vi­deoil­la hän ker­too ajas­taan lot­ta­na Tam­pe­reel­la ja Aunuk­ses­sa. Haas­tat­te­lut on kuvat­tu 9.3.2014 ja 16.5.2014.

Elisabeth Rehn

Eli­sa­beth Rehn toi­mi pik­ku­lot­ta­na Mänt­sä­läs­sä vuo­si­na 1943 — 1944. Kan­san­edus­ta­ja­na ja minis­te­ri­nä toi­mies­saan Rehn toi vah­vas­ti tun­ne­tuk­si suo­ma­lais­ten nais­ten esi­mer­kil­lis­tä roo­lia sotiem­me aika­na. Haas­tat­te­lu­vi­deoil­la Eli­sa­beth Rehn ker­too ajas­taan pik­ku­lot­ta­na ja tun­nel­mia sota-ajan Suo­mes­ta. Haas­tat­te­lu on kuvat­tu 20.2.2014.