Hel­sin­gin Suo­je­lus­kun­ta­pii­rin lip­pu ja lip­pu­komp­pa­nia ohi­mars­sis­sa 1925.

Hel­sin­gin suo­je­lus­kun­ta­pii­rin kivää­riam­pu­ma­kou­lu­tus (1920-luvul­la)

Tal­vi­har­joit­te­lua

Suo­je­lus­kun­nan tal­vi­kou­lu­tus

Old Boys ryk­ment­ti  (1920-luvul­la)

Hel­sin­gin suo­je­lus­kun­ta­pii­rin ampu­ma­kou­lu­tus

Hel­sin­gin Meri­suo­je­lus­kun­ta

Hel­sin­gin suo­je­lus­kun­ta­pii­rin kivää­riam­pu­ma­kou­lu­tus (1920-luvul­la)

Hel­sin­gin rat­su­va­ki­suo­je­lus­kun­nan ohi­mars­si (1936)

Hel­sin­gin suo­je­lus­kun­ta­pii­rin kk-ampu­ma­kou­lu­tus

Ikämiessuojeluskunnan Säätiö

ikamies-sk-lippu-400x300Ikä­mies­suo­je­lus­kun­nan Sää­tiö rs hal­lin­noi hel­sin­ki­läi­sel­tä Ikä­mies­suo­je­lus­kun­nal­ta saa­maan­sa varal­li­suut­ta. Sää­tiön juu­ret ovat rahas­tos­sa, jon­ka Ikä­mies­suo­je­lus­kun­ta perus­ti tal­vi­so­dan jäl­keen avun tar­pees­sa ole­vien jäsen­ten­sä aut­ta­mi­sek­si, ja tänä­kin vuon­na sää­tiö tukee perin­tei­seen tapaan­sa sota­so­kei­ta tai hei­dän puo­li­soi­taan 20000 eurol­la.

Painopisteenä kyberturvallisuus

Vapaa­eh­tois­ta maan­puo­lus­tus­kou­lu­tus­ta Ikä­mies­suo­je­lus­kun­nan Sää­tiö tukee tänä vuon­na noin 60 000 eurol­la. Tuki suun­na­taan pain­opis­tei­ses­ti kyber­tur­val­li­suus­kou­lu­tuk­seen ja -tie­do­tuk­seen Maan­puo­lus­tuk­sen Tuki ry:n kaut­ta.
Kyber- ja hybri­di­vai­kut­ta­mi­nen ovat nyky­het­ken suu­rim­pia maa­il­man­laa­jui­sia uhkia; nii­den tor­ju­mi­nen on moder­nin maan­puo­lus­tus­työn tär­keim­piä osa-aluei­ta.

Kuuntele Ikämiesten marssi

Mars­si kuul­tiin ensim­mäis­tä ker­taa 70 vuo­teen sää­tiön perin­ne­ti­lai­suu­des­sa 16.5.2019.

Lataa ilmainen historiateos!

Ikä­mies­suo­je­lus­kun­ta perus­tet­tiin Hel­sin­gis­sä maa­lis­kuus­sa 1919. Sen perus­ta­mis­vah­vuus oli 230 mies­tä, mut­ta se kas­voi Hel­sin­gin pii­rin suu­rim­mak­si, yli 600 mie­hen suo­je­lus­kun­nak­si.
Suo­je­lus­kun­nat lak­kau­tet­tiin syk­syl­lä 1944.
Ikä­mies­suo­je­lus­kun­nan Sää­tiön kus­tan­ta­ma, evers­ti­luut­nant­ti Stig Rou­das­maan kir­joit­ta­ma his­to­riik­ki Hel­sin­gin Ikä­mies­suo­je­lus­kun­ta 1919–1944 ker­too niin rau­han kuin sodan ajois­ta. Voit lada­ta pdf-muo­toi­sen teok­sen (koko noin 4,5 MB) omal­le koneel­le­si tääl­tä.

Olli Vuorio 100 vuotta

Maju­ri Olli Vuo­rio täyt­ti 100 vuot­ta 6. syys­kuu­ta 2019. Vuo­rio oli aika­naan Ikä­mies­suo­je­lus­kun­nan poi­kao­sas­ton ja Upsee­ri­suo­je­lus­kun­nan jäsen. Sää­tiö onnit­te­lee Olli Vuo­rio­ta merk­ki­päi­vän joh­dos­ta. 100-vuo­tis syn­ty­mä­päi­vät käyn­nis­tyi­vät Hie­ta­nie­men hau­taus­maal­la päi­vän­san­ka­rin suo­rit­ta­mil­la sep­pe­leen­las­kuil­la San­ka­ri­ris­til­le ja mar­salk­ka Man­ner­hei­min hau­ta­paa­del­le. Sää­tiö muis­ti Olli Vuo­rion merk­ki­päi­vää lah­joit­ta­mal­la hänel­le Ikä­mies­suo­je­lus­kun­nan pie­nois­li­pun. Olli Vuo­rion vai­hei­siin voit tutus­tua alta löy­ty­väl­lä haas­tat­te­lu­vi­deol­la.

Muistelmia

Stig Roudasmaa ja Kari Selén


Stig Rou­das­maa ja Kari Selén ovat Ikä­mies­suo­je­lus­kun­nan hal­li­tuk­sen jäse­niä. Haas­tat­te­lu­vi­deoil­la he ker­to­vat Suo­je­lus­kun­nis­ta. Haas­tat­te­lu on kuvat­tu 20.4.2013.

Stig Rou­das­maa on teh­nyt uran­sa puo­lus­tus­voi­mis­sa ja aika­naan kuu­lu­nut I/Sinisen Ryk­men­tin Poi­kao­sas­toon sekä Pio­nee­ri­suo­je­lus­kun­taan. Hän on kir­joit­ta­nut mm. kir­jan Hel­sin­gin Ikä­mies­suo­je­lus­kun­ta 1919 — 1944. Stig Rou­das­maa kuo­li 18.4.2017 90-vuo­ti­aa­na.

Kari Selén on filo­so­fian toh­to­ri, nyky­ään eläk­keel­lä ole­va dosent­ti. Hän on kir­joit­ta­nut mm. kir­jan Sar­ka­tak­kien maa: Suo­je­lus­kun­ta­jär­jes­tö ja yhteis­kun­ta.

Paul Voss

Paul Voss liit­tyi Ikä­mies­suo­je­lus­kun­nan poi­kao­sas­toon tal­vi­so­dan jäl­keen. Haas­tat­te­lu­vi­deol­la hän ker­too suo­je­lus­kun­ta- ja sota-ajas­ta. Haas­tat­te­lu on kuvat­tu 25.3.2016. Paul Voss kuo­li 24.10.2017 93 vuo­den ikäi­se­nä.

Olli Vuorio


Olli Vuo­rio liit­tyi Ikä­mies­suo­je­lus­kun­taan 17-vuo­ti­aa­na vuon­na 1936. Haas­tat­te­lu­vi­deoil­la hän ker­too poi­kao­sas­ton toi­min­nas­ta sekä Upsee­ri­suo­je­lus­kun­nas­ta, johon hän liit­tyi myö­hem­min. Haas­tat­te­lu on kuvat­tu 23.2.2015.

Ermei Kanninen


Ermei Kan­ni­nen kävi kadet­ti­kou­lun jat­ko­so­dan aika­na 1942 — 1943. Hän työs­ken­te­li puo­lus­tus­voi­mis­sa koko uran­sa aika­na, työ­teh­tä­vät vei­vät myös ulko­mail­le. Haas­tat­te­lut on kuvat­tu 11.2.2014 ja 9.3.2014. Ermei Kan­ni­nen kuo­li 12.11.2015.

Aune Rahola


Aune Raho­la liit­tyi Lot­ta Svärd jär­jes­töön 17-vuo­ti­aa­na vuon­na 1939. Nyky­ään Raho­la toi­mii jär­jes­tön hal­li­tuk­ses­sa. Haas­tat­te­lu­vi­deoil­la hän ker­too ajas­taan lot­ta­na Tam­pe­reel­la ja Aunuk­ses­sa. Haas­tat­te­lut on kuvat­tu 9.3.2014 ja 16.5.2014.

Elisabeth Rehn


Eli­sa­beth Rehn toi­mi pik­ku­lot­ta­na Mänt­sä­läs­sä vuo­si­na 1943 — 1944. Kan­san­edus­ta­ja­na ja minis­te­ri­nä toi­mies­saan Rehn toi vah­vas­ti tun­ne­tuk­si suo­ma­lais­ten nais­ten esi­mer­kil­lis­tä roo­lia sotiem­me aika­na. Haas­tat­te­lu­vi­deoil­la Eli­sa­beth Rehn ker­too ajas­taan pik­ku­lot­ta­na ja tun­nel­mia sota-ajan Suo­mes­ta. Haas­tat­te­lu on kuvat­tu 20.2.2014.